Rada KDH Zvolen

Rada KDH na svojom zasadaní dňa 10.6.2017 v Považskej Bystrici prijala uznesenie:

„Rada KDH ukladá predsedom zväzov a združení zvolať snemy zväzov do 31.10.2017 a informovať o termíne ich konania Ústredie KDH. Zväzom a združeniam, ktoré tak neurobia, zruší Rada KDH uznanie podľa Stanov KDH čl. 40 písmeno e/.“

V nadväznosti na toto uznesenie zvolal prezident Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska (ďalej len ZKPM) Snem ZKPM, ktorý sa konal dňa 26.10.2017 v Bratislave. O termíne konania Snemu ZKPM bolo ústredie KDH riadne informované, čoho potvrdením je účasť 2 zástupcov ústredia KDH na Sneme ZKPM v zmysle prezenčnej listiny. Snemu sa zúčastnili delegáti regionálnych štruktúr ZKPM z celého Slovenska a prizvaní hostia.

Program Snemu tvorili:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti združenia 2016 – 2017

3. Výsledok hospodárenia za rok 2016

4. Diskusia, rôzne

5. Záver

 

V diskusii okrem iného odznel apel na vedenie KDH, aby kládlo dôraz na témy súvisiace s hospodárskou politikou a podnikateľským prostredím, pričom Snem ZKPM prijal uznesenie, ktorým žiada Predsedníctvo KDH o nomináciu kompetentného tútora z oblasti hospodárstva z radov predsedníctva KDH, s ktorým by jednotlivé témy mohlo ZKPM diskutovať.

Dňa 11.11.2017 Rada KDH sa svojom zasadnutí vo Zvolene, napriek splneniu uznesenia z Rady KDH zo dňa 10.6.2017, zrušila uznanie ZKPM ako zväzu spolupracujúceho pri KDH.

bridgemedia | Nike Releases, Launch Links & Raffles

Pridať nový komentár