Profil

1.     PREDSEDNÍCTVO ZKPM SR

 

 

 

 

                                       „Mojím krédom je motivovať ľudí k tomu,

                                              aby objavili v sebe nové schopnosti“
                                                                                                                               

                                               Ing. Pavol Faktor, prezident združenia +421907878902

 

 


 

Regionálny klub Bratislava

Ing. Ján Zachar, predseda

Ing. Katarína Smiešková, podpredseda

 

Regionálny klub Trnava

Ing. Miloš Sabo, predseda

 

Regionálny klub Trenčín

RNDr. Pavel Mikuláš, predseda

Ing. Marián Varga, podpredseda

 

Regionálny klub Žilina

Ing. Pavol Faktor, predseda

Kamil Ďuriš, podpredseda

 

Regionálny klub Nitra

Ing. Jaroslav Ivan, predseda

Ing. Anton Letko, podpredseda

 

Regionálny klub Banská Bystrica

Mgr. Tomáš Veróny, predseda

Ing. Tibor Tuharský, podpredseda

 

Regionálny klub Košice

Ing. Viliam Beňo, predseda

 

Regionálny klub Prešov

Ing. Adam Novák, predseda

Ing. Ján Pecúch, podpredseda

 

 

3.   ZKPM SR a jeho význam

 

Naše Združenie  zoskupuje podnikateľov a manažérov, ktorí sa snažia o hospodárske zveľadenia Slovenska na základe kresťanských princípov. Združenie pracuje na základe registrácie na  Ministerstve vnútra SR pod  č.VVS/1-900/90-3992, jeho sídlom je Bratislava, Bajkalská 25 a má celoslovenskú pôsobnosť. Združenie má v každom kraji svoj regionálny klub s aktívnou členskou základňou. Združenie je riadnym členom medzinárodnej asociácie UNIAPAC, ktorá združuje kresťansky orientované podnikateľské združenia štátov celého sveta.

 

V každom regióne /kraji/ je vytvorený regionálny klub, ktorý má minimálne 5 členov. Tieto regióny majú  zastúpenie aj v celoslovenskom orgáne, ktorým je predsedníctvo /8+1 členné/. Z uvedeného vyplýva, že naše združenie pôsobí plošne po celom Slovensku. V rámci Slovenska máme prihlásených 100 členov. Z uvedeného vyplýva, že sme združením zastupujúcim podnikateľov a manažérov z celého Slovenska.

 

Dovoľte mi predstaviť členov v štruktúre oblasti podnikania, respektíve riadenia firiem. Medzi najvýznamnejšie odvetvie zastúpené našimi členmi je stavebníctvo, občianske stavby i priemyselné objekty, osobná doprava, nákladná doprava, strojársky priemysel, drevospracujúci a nábytkársky priemysel. V menšom rozsahu sú zastúpené tieto odvetvia : poľnohospodárstvo, lesníctvo, energetika, výroba prvkov z plastov a tiež zastúpenie v oblasti ekonomiky a informačných systémov. Medzi menej zastúpené odvetvia aj keď nie menej významné oblasti podnikania patrí: optika, hutníctvo - kovovýroba, potravinárstvo, papierenský priemysel. Nielen samostatná činnosť ale aj servis spojený s prevádzkovaním uvedených činností. Jednou z nich je aj obchodná činnosť a služby.

 

Obchodná činnosť a služby patria medzi významné oblasti určené pre podnikateľské subjekty ako aj konečných spotrebiteľov. Takmer každý výrobca sa zaoberá aj obchodnou činnosťou. Môžem predstaviť niektoré oblasti: sklenárstvo, predaj automobilov, váh pre domácnosti i priemysel, obilia, hotelové služby, elektromontáže, priemyselný tovar, spotrebná elektronika a kancelárska technika, potraviny a ďalšie.

 

 

4.   Základné smery činnosti ZKPM SR

 

-  zabezpečovanie relevantných informácií týkajúcich sa podnikateľského prostredia predovšetkým v oblasti legislatívy (zaviesť vlastný informačný systém)

-   tvorba návrhov legislatívnych zmien na zlepšenie podnikateľského prostredia

-   realizácia vzdelávacích aktivít pre členov (semináre, kurzy, konferencie) na aktuálne podnikateľské témy

- sprostredkovanie podnikateľských kontaktov, vyhľadávanie obchodných partnerov, vytváranie dlhodobých kooperácií - spoločných podnikov ( vstup do existujúcich informačných systémov)

-  sprostredkovanie vhodných finančných zdrojov pre štart  a rozvoj firiem členov združenia (monitorovanie existujúcich a pripravovaných fondov)

-   organizovanie podnikateľských stretnutí prostredníctvom partnerských organizácií, predovšetkým v krajinách EÚ

-    príprava a realizácia rozvojových projektov združenia s obdobnými organizáciami z členských štátov EÚ

-    v spolupráci s poslancami NR SR zabezpečovať podporu malého podnikania

-    podpora proexportných aktivít pre malé firmy

-   spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri uskutočňovaní cieľov ZKPM SR

 

5.     Členstvo v združení

 

Členom Združenia sa môže stať každý občan SR, ktorý súhlasí so Stanovami Združenia a podniká na základe platných predpisov, zákonov SR a uplatňuje etické zásady podnikania. Členstvo vzniká registráciou na základe písomne podanej prihlášky v sídle Združenia alebo v regionálnom klube a schválením v regionálnom klube.

 

Členský príspevok na kalendárny rok je: minimálne členské 100€/ročne 

 

Informácia pre príjemcu: *meno priezvisko*
Variabilný symbol: *číslo Vášho regionálneho klubu*

 

Variabilný symbol na rok 2020

regionálny klub

kraj

202011  Banská Bystrica    BB
202012 Bratislava    BA
202013 Košice   KE
202014 Nitra    NR
202015 Prešov    PO
202016 Trenčín    TN
202017 Trnava    TT
202018 Žilina    ZA

 

 

Čo získam členstvom ?

 

1.     Každý člen bude zahrnutý v databáze ZKPM SR. Na sekretariáte, bude mať každý kraj zložku propagácie svojich členov, ktorý bude slúžiť na informovanie a propagovanie členov v združení  i mimo združenia.

2.     Poskytovanie informácií o činnosti firiem registrovaných v ZKPM podľa zamerania, prípadne vzájomné kontakty.

3.     Informácie /pomoc/ pri získavaní finančných pôžičiek, grantov, ktorých garantom je štát, EÚ, ...

4.     Priestor na www stránkach Združenia vo forme elektronickej vizitky (názov firmy, kontakt, hlavná činnosť, s možným odkazom na svoje vlastné stránky).

5.     Zabezpečenie rôznych vzdelávacích aktivít, seminárov, kurzov, konferencií, atď., ktoré usporiada Združenie.

6.     Organizovanie podnikateľských stretnutí v rámci Združenia i mimo neho.

7.     Prístup na informačný systém Združenia -  informácie z podnikateľského prostredia pre členov.

Nike footwear | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify