V Oščadnici odovzdávali hasičom prenosnú požiarnu striekačku

V období od januára do marca 2011 bol vo funkcii starostu obce Oščadnica Ing. Marián Plevko. Dnes už ako radový občan privítal na návšteve v tejto obci ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a predsedu KDH Jána Figeľa.

Pri tejto príležitosti sme položili Ing. Mariánovi Plevkovi zopár otázok.

Spolu s ministrom dopravy, Jánom Figeľom, ste v Oščadnici odovzdávali hasičom prenosnú požiarnu striekačku PS 12?

Ešte v januári sa zišli hasiči v Oščadnici na Výročnej členskej schôdzi, kde som bol aj ja, vtedy v pozícii starostu obce. V ich dobrovoľníckej činnosti vidím veľký význam a bezpečnosť občanov obce je podľa mňa jednou z priorít. Keďže viem, že finančná situácia obce nedovoľuje modernizáciu technického vybavenia DHZ v takom rozsahu, v akom by to bolo potrebné, z pozície starostu som ponúkol pomoc aj pri získavaní sponzorských darov. Preto pri príležitosti osláv 85. výročia DHZ Oščadnica bol odovzdaný sponzorský dar – profesionálna motorová píla. V utorok bol za účasti ministra Jána Figeľa odovzdaný ďalší sponzorský dar – prenosná požiarna striekačka PS 12, ktorá bude slúžiť najmä pre potreby mládežníckeho hasičského družstva a v prípade potreby aj na zásahy v obci. Zároveň sa minister oboznámil s jestvujúcim technickým vybavením DHZ Oščadnica a prisľúbil pomoc pri zlepšení tohto stavu. Pán minister Figeľ taktiež vyzdvihol hodnotu a význam dobrovoľníctva, keďže rok 2011 vyhlásila Rada Európy za Európsky rok dobrovoľníctva.

Je teda predpoklad, že môžete využiť podporu zo strany Jána Figeľa a vedenia KDH pre vašu obec aj naďalej?

Určite áno. Politika a politici ovplyvňujú svojimi rozhodnutiami život každého z nás, bola by škoda nevyužiť túto možnosť aj na prospech našej obce a jej občanov. Pevne verím, že sa nám podarí urobiť čo najviac opatrení na prospech ľudí, bude tomu však predchádzať veľa práce a úsilia.

Čo myslíte, že je vo vašej obci potrebné ešte urobiť v oblasti ochrany obyvateľstva?

Dôležitým prvkom v oblasti ochrany obyvateľstva je vykonávať preventívne opatrenia a predchádzať tak živelným udalostiam. Medzi takéto preventívne opatrenia patria aj opatrenia protipovodňové. V marci bolizrealizované v rámci pilotného projektu preventívne protipovodňové opatrenia na prítokoch toku Dedovka - zádržné systémy na cca 7 500 m3. Zároveň sme boli v marci úspešní aj pri získavaní dotácie z prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny, kde sa prihlásilo celkom 833 miest a obcí. Následne sa v marci po schválení žiadosti začali prvé kroky v rámci tohto projektu, vďaka ktorému sa vytvorí v obci záchytný systém na 30 000 m3 vody, konkrétne v lokalite Tichá. V tomto trende je potrebné určite naďalej pokračovať.

Pridať nový komentár