O nás

 

S t a n o v y

Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR

 

Preambula

Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR  (ďalej len „Združenie“) je organizované zoskupenie profesionálnych podnikateľov a manažérov, ktorí sa snažia o hospodárske zveľadenie Slovenska. Základným cieľom je presadzovať také formy podnikania, ktoré budú v súlade s kresťanskými ideálmi a ktoré napomôžu rozvoju podnikania na Slovensku.

 

H l a v a  I

Združenie je neziskovou dobrovoľnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou. Združenie spolupracuje s Kresťanskodemokratickým hnutím, pričom združuje kresťansky zmýšľajúcich podnikateľov a manažérov. Sídlom Združenia je Bratislava, Žabotova 2. Združenie spolupracuje s podobnými organizáciami na Slovensku aj v zahraničí.

 

H l a v a  II

Činnosť Združenia je zameraná na zvýšenie úrovne sociálno-ekonomického prostredia prostredníctvom podnikateľských aktivít a zámerov Združenia, ktorými sú:

1.      združovanie podnikateľov na princípe kresťanských ideálov

2.      rozvoj podnikania na Slovensku

3.      rozvíjanie aktivít pre zlepšenie legislatívy pre podnikanie

4.      zabezpečenie komplexných služieb (vzdelávanie, poradenstvo, poskytovanie informácií,   sprostredkovanie obchodných kontaktov...) pre členov združenia

5.      vytváranie pozitívneho obrazu podnikateľov a manažérov ako lídrov sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti

6.      spolupráca s obdobnými zoskupeniami v SR i v zahraničí

 

H l a v a  III

Členstvo, práva a povinnosti členov

Čl. 1 Členom Združenia sa môže stať každý občan SR, ktorý súhlasí so Stanovami Združenia a podniká na základe platných predpisov, zákonov SR a uplatňuje etické zásady podnikania.

 

Čl. 2 Členstvo vzniká registráciou na základe písomne podanej prihlášky v regionálnom klube i na sekretariáte Združenia a schválením v regionálnom klube.

 

Čl. 3 Člen má p r á v o:

a)      voliť a byť volený do orgánov Združenia

b)      byť informovaný o všetkých okruhoch činnosti Združenia a zúčastňovať sa na nich

c)      navrhovať kandidátov na funkcie Združenia

d)      na členský preukaz.

 

Čl. 4 Člen je p o v i n n ý:

a)      zachovávať stanovy a iné interné smernice Združenia

b)      aktívne sa zúčastňovať a podporovať činnosť Združenia i regionálneho klubu

c)      platiť členské príspevky.

Čl. 5 Členstvo v Združení  z a n i k á:

a)      úmrtím člena

b)      písomným oznámením o vystúpení

c)      vylúčením člena, ak koná proti stanovám Združenia. O vylúčení rozhoduje zhromaždenie  regionálneho klubu po zvážení stanoviska člena.

 

H l a v a  IV

Regionálne kluby

Čl. 6 Základným článkom organizačnej štruktúry Združenia je regionálny klub, ktorý tvoria najmenej 5 členovia. Klub je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov klubu.

 

Čl. 7 Najvyšším orgánom regionálneho klubu je zhromaždenie jeho členov, ktoré volí predsedu, ktorý je zároveň členom predsedníctva Združenia a je štatutárom regionálneho klubu.

 

Čl. 8 Zhromaždenie klubu schvaľuje zameranie a činnosť regionálneho klubu.

 

Čl. 9 Regionálne kluby pôsobia v rámci územnosprávneho členenia  Slovenska. Sídlom regionálnych klubov sú:

            Bratislava                   Žilina

            Trnava                        Banská Bystrica        

            Trenčín                       Košice

             Nitra                           Prešov

 

Čl. 10 Regionálny klub  z a n i k á:

a)      ak nevyvíja činnosť v zmysle stanov regionálneho klubu a ak o zániku rozhodne 2/3 väčšina   všetkých registrovaných členov klubu

b)      vylúčením klubu zo Združenia, ak jeho činnosť je v rozpore so stanovami Združenia

 

Čl. 11 Predsedovia regionálnych klubov sú členmi predsedníctva Združenia, ktorí zo svojho stredu zvolia prezidenta Združenia.

 

Čl. 12 Najvyšším orgánom Združenia je snem. Delegátmi snemu sú členovia predsedníctva

a delegáti regionálnych klubov.

 

Čl. 13 Snem zvoláva prezident 1x do rokaPrezident  je povinný zvolať mimoriadny snem v prípade, ak tak rozhodne 2/3 väčšina členov predsedníctva Združenia alebo na návrh Dozornej rady.

 

H l a v a  V

Orgány Združenia a voľby do orgánov

 

Čl. 14 Orgámni Združenia sú:

a)      Snem Združenia

b)      Predsedníctvo

c)      Prezident

d)      Výkonný manažment

e)       Dozorná rada

Čl. 15. Snem schvaľuje stanovy a základné smery činnosti Združenia, výšku členských príspevkov, rozpočet a výsledky hospodárenia Združenia. Snem volí 3 členov Dozornej rady na obdobie 1 roka nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. Snem rozhoduje o zániku združenia.

 

Čl. 16 Predsedníctvo Združenia:

a)      volí a odvoláva prezidenta

b)      volí a odvoláva členov výkonného manažmentu

c)      vedie písomnú agendu Združenia.

d)     zabezpečuje vypracovanie plánu činnosti Združenia

e)      zabezpečuje vypracovanie návrhu rozpočtu a účtovnú uzávierku

 

Čl. 17 Prezident Združenia:

a)      je štatutárnym zástupcom Združenia

b)      reprezentuje Združenie navonok

c)      zvoláva predsedníctvo

d)     zvoláva snem

e)      predkladá správu o činnosti Združenia

 

Čl. 18 Výkonný manažment vykonáva činnosť podľa plánu činnosti a ďalšie úlohy uložené predsedníctvom.

 

Čl. 19 Členmi výkonného manažmentu sú výkonný manažér a výkonní pracovníci.

 

Čl. 20 Výkonný manažér je zároveň členom predsedníctva Združenia.

 

 Čl. 21 Dozorná rada:

a)      dohliada na finančné hospodárenie

b)      predkladá správu o svojej činnosti snemu

c)      vyjadruje sa k účtovnej uzávierke a k návrhu rozpočtu

d)     v závažných prípadoch predkladá prezidentovi návrh na zvolanie mimoriadneho

snemu

 

Čl. 22 Členovia Dozornej rady volia zo svojho stredu predsedu, ktorý zvoláva a riadi ich zasadnutia.

 

.

H l a v a  VI

Hospodárenie Združenia

Čl. 23  Prostriedky na svoju činnosť získava Združenie z členských príspevkov, z dotácií,  grantov, darov a z vlastnej činnosti.

 

 

Čl. 24 Majetok Združenia slúži na rozvoj činnosti a ekonomické zabezpečenie Združenia.

 

Čl. 25 Majetok regionálneho klubu je oddelený od majetku Združenia resp. jeho orgánov. Klub rozhoduje o použití majetku a vyrovnaní jeho záväzkov. O majetku Združenia rozhoduje snem.

 

H l a v a  VII

Záverečné ustanovenia

 

Čl. 26  Všetci členovia sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade so stanovami Združenia.

 

Čl. 27 Veci neupresnené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi a inter-

nými smernicami Združenia, ktoré sú záväzné pre všetkých členov Združenia.

 

Čl. 28 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianským združením na základe rozhodnutia snemu. Snem ustanoví likvidátora, ktorý vykoná majetko-právne vyrovnanie.

 

Čl. 29 Tieto stanovy schválili delegáti snemu Združenia dňa 14. 3. 2002

..................................................................................................................................

 

Sídlom Združenia je Bratislava, Bajkalská 25, (Zmena sídla ZKPM SR: Hlava I., predposledná veta )

 

 

buy footwear | Nike Air Max 270