V Žiline otvorili prvé odsírovacie zariadenie na Slovensku

V Žilinskej teplárenskej a. s. bola v piatok slávnostne uvedená do prevádzky technológia odsírenia, ktorej sa zúčastnil aj minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ. 

Pán minister, aký prínos bude mať nová technológia odsírenia v Žilinskej teplárenskej?
Prínos z realizácie tohto diela možno identifikovať v dvoch oblastiach, a to environmentálnej a ekonomickej oblasti. Z pohľadu environmentálneho možno konštatovať, že Žilinčania budú mať v ovzduší o 75% menej oxidov síry, čo bude eliminovať kyslé dažde a smogové situácie v jesenných a zimných mesiacoch, keďže Žilinská kotlina má teritoriálne predpoklady na vznik a udržiavanie smogu. Navyše okrem oxidov síry táto technológia významne znižuje emisie tuhých znečisťujúcich látok, ktorých hodnoty sa pohybujú hlboko pod normami. Z pohľadu ekonomického umožní táto technológia naďalej spaľovať hnedé uhlie, čo má a v budúcnosti bude mať priaznivý vplyv na cenu tepla. Veď aj v súčasnosti má Žilinská teplárenská, a.s. najnižšiu cenu tepla spomedzi porovnateľných tepelných zdrojov.

Ekologizačné projekty sú však finančne nenávratné pre podnikateľské subjekty.
Práve preto je dôležité čerpanie zdrojov z fondov Európskej únie, čo umožňuje realizáciu nielen finančne návratných projektov, ale aj projektov, ktoré majú nesporný, či už environmentálny alebo iný význam pre obyvateľstvo, napriek slabšej finančnej návratnosti. V tomto prípade došlo k 50% financovaniu projektu z fondov EÚ a jednou technológiou sa podarilo odstrániť emisie dvoch znečisťujúcich látok, SO2 a aj tuhých znečisťujúcich látok. Okrem spomenutých faktov považujem za dôležitý prístup k riešeniu ekologizačných projektov, keďže súčasťou realizácie obdobných projektov je aj povinnosť implementovať tzv. BAT (best available technologies) technológie, teda najlepšie dostupné technológie. Tento prístup nás vedie k neustálemu zlepšovaniu vo výstavbe technológií a som presvedčený, že rovnako i k napredovaniu.

Tento projekt je jedným z prvých realizovaných na Slovensku, sú v procese aj ďalšie obdobného charakteru?
Realizácia technológie odsírenia v teplárni takéhoto rozmeru je prvou na Slovensku. Vzhľadom na fakt, že vstúpil do platnosti Zákon o ovzduší, budú musieť všetky teplárne na Slovensku, ktoré spaľujú fosílne palivá investovať do desulfurizačného alebo denitrifikačného zariadenia, resp. oboch. Pevne verím, že projektov ako je tento bude pribúdať. MG

Pridať nový komentár