ČINNOSŤ ZDRUŽENIA KRESŤANSKÝCH PODNIKATEĽOV A MANAŽÉROV SR

Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov SR (ZKPM SR) pripravuje na január 2018 svoj snem. Pavol Faktor, prezident tohto združenia, ktoré podporuje aj ZKS, nám poslal informáciu o jeho činnosti.

 

Združenie je nezisková dobrovoľná záujmová organizácia so samostatnou právnou subjektivitou, ktorá združuje najmä profesionálnych podnikateľov a manažérov, pôsobiacich v súkromnej i verejnej oblasti na rôznych stupňoch riadenia a v rôznych oblastiach hospodárstva. Prostriedky na svoju činnosť získava z členských príspevkov, z dotácií, z grantov, z darov a z vlastnej činnosti.

Činnosť Združenia je zameraná na zvýšenie úrovne sociálno-ekonomického prostredia prostredníctvom podnikateľských Združenie je nezisková dobrovoľná záujmová organizácia so samostatnou právnou subjektivitou, ktorá združuje najmä profesionálnych podnikateľov a manažérov, pôsobiacich v súkromnej i verejnej oblasti na rôznych stupňoch riadenia a v rôznych oblastiach aktivít a zámerov Združenia, ktorými sú:

• združovanie podnikateľov na princípe kresťanských ideálov;

• rozvoj podnikania na Slovensku;

• rozvíjanie aktivít pre zlepšenie legislatívy pre podnikanie;

• zabezpečenie komplexných služieb (vzdelávanie, poradenstvo, poskytovanie informácií, sprostredkovanie obchodných kontaktov…) pre členov združenia;

• vytváranie pozitívneho obrazu podnikateľov a manažérov ako lídrov sociálno -ekonomického rozvoja spoločnosti;

• spolupráca s obdobnými zoskupeniami v SR i v zahraničí.

 

ZKPM SR sa integrovalo do dvoch medzinárodných organizácií s cieľom využívať tieto medzinárodné platformy podobne zmýšľajúcich kresťanských podnikateľov a manažérov na výmenu informácií a inšpiráciu k úpravám slovenského podnikateľského a hospodárskeho prostredia. Ide o tieto organizácie:

 

SME EUROPE – SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS OF EUROPE

Cieľom je vytvárať taký typ politiky na európskej úrovni, ktorý podporuje malé a stredné podniky ako základný kameň európskej ekonomiky, dokáže generovať udržateľné pracovné miesta, ekonomický rast a prosperitu. Úzko spolupracuje s národnými združeniami podnikateľov a politikmi združenými v EPP v európskom parlamente.

 

UNIAPAC

Je zväzom združení kresťanských podnikateľských lídrov, ktorá reprezentuje viac ako 16 000 členov v 36 krajinách sveta. Snažia sa presadzovať do hospodárskeho prostredia myšlienky Sociálnej náuky Cirkvi, ktorej základným cieľom je spoločné dobro pri zachovaní osobnej ľudskej dôstojnosti. Úzko spolupracuje s Pápežskou radou pre mier a spravodlivosť.

 

V rokoch 2016 - 2017 ZKPM zorganizovalo a sa spolupodielalo na týchto akciách:

• Pripomenutie si 27. výročia kresťanskej demokracie na Slovensku v Modre za účasti významných predstaviteľov kresťanskej demokracie na Slovensku;

• Každoročná svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Jána Almužníka celebrovaná Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom;

• Podpora projektu blahorečenia Titusa Zemana, Bratislava;

• Pripomienkovane programu Nový November;

• XXIII. Reprezentačný ples ZKPM SR v Turčianskych Tepliciach;

• XXIV. Reprezentačný ples ZKPM SR v Nimnici;

• Zorganizovanie a finančná podpora tradičného festivalu duchovnej piesne Magnificat v Čadci;

• Podpora Cyrilometodských dní v Terchovej;

• Reprezentačný ples v Jaslovských Bohuniciach;

• Reprezentačný ples v Trnave;

• Krasňanský ples v Krásne nad Kysucou;

• Valentínsky ples v Čadci;

• Ples Malatiná;

• Ples UPC Žilina;

• Dedinské zabíjačkové stretnutia;

• Podpora chrámového zboru Gaudium – slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku a vydanie CD nosiča;

• Podpora tradície výstupu na Pustý hrad vo Zvolene;

• Podpora aktivít Centra voľného času, Horný Vadičov;

• Športové podujatie „Turiec žije športom“;

• Podpora futbalového klubu mladých;

• Podpora hudobnej skupiny Bystrická Kasňa – zakúpenie heligónky;

• Podpora vicemajstra RelyDakar 2016 - Štefana Svitka;

• Podpora akcií ZKS „Spomienka na 17.november 1989“ a a zaplatenie členského v Európskej únie seniorov.

 

Okrem toho ZKPM SR sa periodicky a permanentne podieľa na činnostiach ako napr.:

• Spolupráca s viacerými vysokými školami na Slovensku;

• Dlhodobá spolupráca pri spracovaní odborných tém s viacerými médiami na Slovensku;

• Aktívna spolupráca s Univerzitnými pastoračnými centrami;

• Podpora cirkevných inštitúcií a aktivít (napr. Živčáková pri Turzovke, Terchová, a iné);

• Spoluúčasť pri zaujímaní stanovísk k vážnym etickým, spoločenským i politickým situáciám;

• Evidencia sponzorských darov a komplexné vedenie účtovníctva;

• Aktívna súčinnosť programovej kancelárie pri získavaní nových členov, vedenie ich evidencie, vrátane kontroly plnenia povinností vyplývajúcich z členstva ZKPM SR.

 

ZKPM SR financovalo uvedené aktivity:

• z vlastných zdrojov;

• zo zdrojov jednotlivých členov ZKPM SR;

• individuálnymi darmi.

 

 

Pavol Faktor

prezident ZKPM SR

best Running shoes brand | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News

Pridať nový komentár