List vláde Slovenskej republiky

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády SR,

obraciam sa na Vás s odvahou a s nádejou ako občan Slovenskej republiky a
predseda Správnej rady Nadácie A. Tunegu, ktorá nesie odkaz martýrov zápasu
o našu slobodu a demokraciu. S odvahou preto, lebo v tomto čase sprísňujete
protiepidemické opatrenia. A s nádejou, že predložené návrhy budú správne
pochopené a prijaté. Využívam pri nižšie uvedených návrhoch svoje poznanie
a skúsenosti z pôsobenia vo vláde, v parlamente a v občianskom živote, ale aj zo
súčasného európskeho a medzinárodného prostredia. Pozorne sledujem vývoj
pandemickej situácie doma a vo svete. S bolesťou vnímam rekordné počty
spoluobčanov, ktorí zomreli kvôli epidémii. Ďalšie tisíce chorých sú v ohrození. To
najcennejšie bohatstvo, ktoré všetci máme, je život samotný. Život je absolútnou
hodnotou. Pretože ak zrelativizujeme život a dôstojnosť ktoréhokoľvek človeka
s jeho neodňateľnými právami, tak tým relativizujeme všetko, čo život sprevádza.
Pandémia, ktorá nás ohrozuje, je rozsiahla a nebezpečná, ale nie je ani prvou
ani poslednou krízou, ktorou ľudstvo a Slovensko prechádza. Východiskom z každej
krízy je zdravý rozum a živé svedomie. Teda konštruktívna a účinná politika, ktorá je
založená na racionálnych, odborne podložených, logických opatreniach, a na
zodpovednom konaní voči všetkým občanom, najstarším i najmladším, chorým aj
zdravým. Ľudia nie sú čísla, osoba nie je štatistickou jednotkou.
Ozývam sa preto, lebo niektoré opatrenia prijaté vyhláškou Úradu
verejného zdravotníctva SR, platné od 8. februára 2021 ako súčasť tzv. “COVID
AUTOMATU”, považujem za nezákonné, keďže sú v rozpore s Ústavou SR
a s Európskym dohovorom o ľudských právach. V rokoch 2016-19 som ako
Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ obhajoval
takúto slobodu jednotlivcov a komunít v rôznych krajinách sveta. Je dôležitá pre
každého, pre veriacich i neveriacich, pre tých, čo vyznávajú vzťah k Bohu a sú
presvedčení o večnosti života, i pre ateistov, pre náboženských i sekulárnych
humanistov. Naliehavosť celkovej situácie a zhoršovanie spoločenskej
atmosféry ma vedie k tomu, aby som sa primerane ozval a konal v tomto
zmysle tak v záujme celkového zdravia ľudí, ako aj v záujme zdravého vývoja
našej domoviny, Slovenska.
Ústava SR v čl. 24 explicitne potvrdzuje náboženskú slobodu ako základné
ľudské právo:
(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto
právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo
byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje
zmýšľanie.
(2) Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám,
buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi,

Predseda a členovia vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.
(3) Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú
svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva
a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.
(4) Podmienky výkonu práv podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak
ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného
poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.
Podobne, pre Slovensko záväzný a vymožiteľný Európsky dohovor
o ľudských právach, rozpracovaný aj judikátmi ESĽP, v čl. 9 garantuje aj kolektívnu
formu uplatňovania náboženskej slobody. Toto právo nemožno za žiadnych
okolností zo strany vlády zrušiť ani de iure, ani de facto. To platí aj pre tzv.
čierne pásmo "COVID automatu". Akékoľvek obmedzenia, ktoré sú "nevyhnutné
v záujme ochrany zdravia", musia spĺňať kritérium zákonnosti, legitimity a
primeranosti.
Spolu s mnohými občanmi SR považujem zákaz verejných bohoslužieb
za evidentné porušenie ústavného a medzinárodného práva. V prílohe sú
uvedené právne argumenty, pre ktoré §4 Vyhlášky ÚVZ nespĺňa ani jedno
z troch uvedených nevyhnutných kritérií súladu s Európskym dohovorom.
Preto sa na Vás obraciam so žiadosťou, aby ste tento problém bezodkladne
riešili potrebnou a ústavne súladnou zmenou predpisov. Súc presvedčený
o oprávnenosti tohto postoja a vzhľadom na naliehavosť situácie rozhodol som sa
podať v tejto veci podnet Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a tiež
generálnemu prokurátorovi SR, aby ho postúpil Ústavnému súdu SR v Košiciach.
Zároveň sa však obraciam s dôverou na vládu SR a očakávam potrebné zmeny
predpisov zo strany vlády predtým, než rozhodnú spomínané inštitúcie v rámci
ochrany základných ľudských práv.
Otázka nestojí tak, či uprednostníme slobodu alebo poriadok v záujme
zdravia. Ak zachováme potrebný poriadok, poriadok nám bude slúžiť a našu
slobodu to posilní. Sloboda si však vyžaduje zodpovednosť. A miera potrebnej
zodpovednosti je určená mierou vplyvu. Vláda má vzhľadom na svoje kompetencie
najväčšiu mieru zodpovednosti za definovanie rozumného poriadku a za jeho
rešpektovanie. Ústava a medzinárodné platné právo sú však v tomto zmysle v
jadre tohto poriadku. A tento poriadok kladie oblasť náboženskej slobody
medzi základné práva a potreby človeka, podobne, ako v tomto čase vládne
opatrenia aj za najhorších epidemických podmienok umožňujú občanom síce
regulovaný a obmedzený, ale garantovaný prístup k potravinám alebo veciam
základnej hygienickej potreby.
Okrem toho chcem pozornosť členov vlády upriamiť na dve ďalšie súvislosti,
relevantné z hľadiska dôležitosti duchovného života pre zdravý vývoj a nový rozvoj
nášho národa a spoločnosti.
Po prvé, duševné zdravie je základným predpokladom fyzického
a celkového zdravia človeka. Škodí spoločnosti, kto siaha na jej duchovný život
a poškodzuje jej duševné zdravie. Po stáročia sú v centre našich sídiel chrámy,
ktoré sú strediskami duchovného života spoločenstva. Nie náhodou sa naša
ústavnosť a štátnosť spája s "cyrilo-metodským duchovným dedičstvom". Všetky
štátne symboly SR veľmi zreteľne vyjadrujú kresťanské korene našej identity,
hodnôt a kultúry. Väčšina hrdinov a martýrov v našich dejinách horlila a obetovala aj
najvyššiu cenu - vlastný život - za slobodu, spravodlivosť a vieru, nie za materiálne
ciele. Bez rešpektovania duše človeka a jeho celistvej dôstojnosti sa život mení
na púhe vecné zabezpečenie a administratívnu správu jeho záležitostí. Veľmi

trefne dôležitosť duchovného života pre zdravie obyvateľstva vyjadril Prof. MUDr.
Štefan Hrušovský, CSc., ktorý je profesorom verejného zdravotníctva: “Blokovanie
svätých omší, obmedzovanie sviatostí a ostatných náboženských podujatí je útokom na
skúšané obyvateľstvo. Stres, hádky, domáce násilie, obavy z budúcnosti, narastanie
závislostí, narastanie kriminality, vzostup depresie, všeobecná úzkosť a strach – to sú
duševné a duchovné neduhy a choroby, na ktoré majú Slováci stáročný a tisícročný
recept: náboženský a duchovný život. Dnes zablokovaný. To je medicína bez základov!“.
Po druhé, pri obdobnej pandemickej situácii nie sú v žiadnom
susednom štáte uplatňované tak striktné opatrenia vo forme zatvorených
kostolov ako na Slovensku. Štátna moc v našom okolí býva v konštruktívnom
dialógu a v potrebnej súčinnosti s predstaviteľmi duchovného života, takže nie sú
potrebné ani apely a listy zo strany biskupov, tak ako u nás. Demokratické vlády
rešpektujú konštitučnú autonómiu a postavenie cirkví a náboženských spoločností,
pričom súvisiace opatrenia sú prijímané v dialógu s nimi a po vzájomnej dohode.
Kultúra dialógu buduje v spoločnosti dôveru, súčinnosť a porozumenie. Slobodná
cirkev v slobodnom štáte - ako to garantuje aj čl. 24, ods. 2 a 3 Ústavy SR - to je
pozvanie k dialógu a ku konštruktívnej spolupráci na spoločnom dobre. A to je dnes
mimoriadne potrebné. Naša ústava nedáva v tejto oblasti oprávnenie
k jednostrannosti či riadeniu náboženského života zo strany štátu.
Súčasný kritický vývoj z hľadiska počtov mŕtvych a hospitalizovaných
na Slovensku sa zlepší len rozumnou zmenou opatrení, ktoré budú v súlade s
Ústavou SR a budú dôsledne dodržiavané. Zároveň je nevyhnutné uplatňovať
účinnú zdravotnú terapiu pri liečbe pacientov, ale aj overené postupy v rámci
prevencie šírenia choroby, zvlášť urýchlenej vakcinácie.
Vážený pán premiér, vážení členovia vlády SR,
v zhode s mnohými spoluobčanmi Vás preto žiadam o bezodkladné
prijatie rozhodnutí, ktoré povedú k zmene §4 a ďalších ustanovení Vyhlášky
ÚVZ (tzv. COVID AUTOMAT) tak,
1) aby bolo rešpektované základné právo občanov na uplatňovanie slobody
náboženského vyznania alebo viery a ich prejavenie v spoločenstve a verejnou
formou, ako to garantuje čl. 24 ods. 2 Ústavy SR a čl. 9 Európskeho dohovoru,
a aby prijaté obmedzenia s cieľom ochrany zdravia nespochybniteľne spĺňali
kritériá zákonnosti, legitimity a primeranosti. Ústavný zákon 227/2002 Z. z.
neumožňuje vláde prijať zákaz verejných bohoslužieb (faktické zatvorenie
kostolov). Rozumným a jednoduchším východiskom z neústavného stavu a
adekvátnym a spravodlivým riešením v súlade s právom a jeho spomínanými
princípmi môže byť prijatie nevyhnutných protiepidemických opatrení
štatutárnymi orgánmi cirkví a náboženských spoločností po dialógu
s kompetentnými štátnymi orgánmi a v zhode s verejným záujmom. Článok 24
Ústavy SR je pozvaním k upevňovaniu kultúry dialógu, vzájomnej úcty a k
účinným rozhodnutiam, ktoré sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné vo
verejnom záujme a pre spoločné dobro. Ako adekvátny model pre "duchovnú
výživu" môžu poslúžiť opatrenia platné pre dostupnosť "fyzickej výživy"
(potravín), drogérie a základných potrieb obyvateľov, ktoré stanovuje
Vyhláška ÚVZ, v kombinácii s dodržiavaním základných protiepidemických
pravidiel (rúško - odstup - dezinfekcia).

2) Vzhľadom na špecifické vyjadrenie základného práva občanov na "verejné
prejavenie viery v spoločenstve bohoslužbou alebo náboženskými obradmi"
ukotvené v platnom ústavnom a medzinárodnom práve a na dôležitosť
duševného zdravia pre život a integrálny rozvoj človeka a spoločnosti by
vláda a ÚVZ SR v rámci núdzového stavu ďalšie prijímané opatrenia pre oblasť
verejného náboženského a duchovného života nemala explicitne alebo
implicitne spájať s opatreniami "športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej
či inej povahy". Uvedené záležitosti duchovného a náboženského života sa
majú riešiť samostatne, priamo a jednoznačne. Zároveň je potrebné pri
ďalšom pokračovaní protiepidemických obmedzení podporiť samostatné,
špecifické a primerané podmienky pre udržanie živej kultúry a športovej
činnosti. Kultúra ako tvorivý sektor si zaslúži citlivé opatrenia, podobne ako
ekonomika, ktorú vnímame ako zásadnú pre vitalitu spoločnosti. Povedané
hanusovsky, človek a kultúra sú dve tváre tej istej reality. Európa je z hľadiska
histórie a súčasnosti svetovou veľmocou v kultúre a športe, lebo im
poskytovala osobitný význam, podporu a priestor. Kultúra a vzdelanie najviac
ovplyvnili dejiny Európy. Slovensko by malo byť v centre takéhoto chápania
a vývoja nielen zemepisne, ale hlavne mentálne a prakticky
Primerané opatrenia a fungovanie nemateriálnej sféry života človeka
a spoločnosti, včítane vzdelania, kultúry a športu, sa nám vrátia v zdraví
a celkovej zrelosti našich generácií, zvlášť mladých. Vyjadrujem toto
presvedčenie a svedectvo aj vďaka piatim rokom pôsobenia v úlohe prvého
slovenského člena Európskej komisie v zodpovednosti za vzdelávanie, kultúru,
mládež a šport.
3) Podľa čl. 40 Ústavy SR “Každý má právo na ochranu zdravia”. Bez účinnej
prevencie a v jej rámci dostupnej a bezpečnej vakcinácie štát bude opakovane
zlyhať z hľadiska tejto zodpovednosti. Pri pandémii ide nielen o ochranu
zdravia, ale aj životov vo veľkom rozsahu.
Očkovanie pandemickou vakcínou patrí počas pandémie medzi
najefektívnejšie preventívne opatrenia. Preto je nevyhnutné, aby Slovenská
republika zabezpečila včas potrebné množstvo pandemickej vakcíny pre
obyvateľstvo. Počas pandémie covidu je dôležité, aby sa dalo zaočkovať čo
najviac ľudí najmä z rizikových skupín. Vakcíny sa dajú zabezpečiť aj vlastnou
výrobou, nielen nákupom zo zahraničia. Problémy s nedostatkom vakcín aj do
budúcnosti by v podstatnej miere vyriešila výroba pandemickej vakcíny
na Slovensku, ktorá by zabezpečila včasnú dostupnosť a požadované
množstvo pandemickej vakcíny pre našich obyvateľov. Keďže SR má výrobné
skúsenosti a kapacity, je veľmi potrebné prikročiť k strategickej investícii na
úrovni štátu, vyčleniť z eurofondov na protiepidemické opatrenia potrebné
prostriedky (odhadom max. 35 mil. €) a bezodkladne začať vo vhodnej
lokalite výstavbu takejto výrobnej haly s vakcinačnou technológiou s
kapacitou 5 miliónov vakcín vyrobených v priebehu pol roka.
Optimálne do roka by sa v spolupráci domáceho a zahraničného
výrobcu dala realizovať takáto strategická kapacita pre potreby Slovenska.
Pre iniciáciu zámeru a jeho dynamický rozbeh by MZ SR alebo SŠHR mali
využiť súčasné podmienky núdzového stavu.

Vopred ďakujem za porozumenie. V prípade potreby som pripravený na
dialóg a súčinnosť s kompetentnými predstaviteľmi slovenskej exekutívy.

 

So žičením dobra a s pozdravom     

Predseda Správnej rady NAT

 

Zdroj: https://drive.google.com/file/d/1VssOMVOh8EnKbIDDCTROL1tpKZ5nt9eC/view

Running sport media | Zapatillas de running Nike - Mujer

Pridať nový komentár